Náhrada škody způsobené soudním rozhodnutím

Prosím o radu, jak postupovat v případě, kdy soudce okresního soudu vydal rozhodnutí, které následně vrátil krajský soud k přešetření. Rozhodnutím soudce došlo k pochybení. Je nějaká možnost kompenzace za neoprávněný rozsudek a jak v tomto případě postupovat? Děkuji.

V našem právním řádu existuje zákon č. 82/1998 Sb. ČR o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. § 5 říká: "Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení nebo v řízení trestním.". V takovém případě jedná jménem státu Ministerstvo spravedlnosti.

Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda. Právo na náhradu škody má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s účastníkem řízení jednáno být mělo.

Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze, není-li stanoveno jinak, uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným orgánem. Rozhodnutím tohoto orgánu je soud rozhodující o náhradě škody vázán. Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze přiznat pouze tehdy, pokud poškozený využil možnosti podat proti nezákonnému rozhodnutí odvolání, rozklad, námitky, odpor, stížnost nebo opravný prostředek podle zvláštního předpisu ("řádný opravný prostředek"), nejde-li o případy zvláštního zřetele hodné. Byla-li škoda způsobena nezákonným rozhodnutím vykonatelným bez ohledu na právní moc, lze nárok uplatnit i tehdy, pokud rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno na základě řádného opravného prostředku.

Pro Vás z toho vyplývá toto. Naše řízení je vybudováno na principu dvouinstančnosti. V první instanci rozhodují ve většině případů okresní soudy, proti jejichž rozhodnutí je možné podat řádný opravný prostředek ke krajskému soudu. Jestliže rozhodnutí první instance bylo již vykonáno a poté změněno (zrušeno) soudem vyšší instance, lze se domáhat náhrady škody. Pakliže vykonáno nebylo, nelze se náhrady škody domáhat.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky