Dohoda o vypořádání manželů - zatajení společných věcí

Rozvod proběhl před 20 měsíci dohodou. Bylo schváleno vypořádání SJM a péče o děti. V dohodě o vypořádání SJM bylo uvedeno: "Touto dohodou jsou obě strany vypořádány, a pokud by v budoucnu bylo něco, co by do SJM mohlo spadat, patří to tomu, kdo to má v době podpisu smouvy ve svém držení." Před podpisem této dohody mi byla vyplacena částka za akcie soukromé společnosti, které jsem prodal a byly na mé jméno. Peníze jsem uložil na své osobní konto. Má bývalá manželka i přesto na ně nárok?

Uzavření dohody o vypořádání SJM předpokládá, že je znám a vypořádáván veškerý majetek. Jestliže jste již před podpisem této dohody obdržel vyplacené peníze za akcie, pak měly být také předmětem vypořádání v této dohodě (pokud nebyly akcie pořízeny pouze za prostředky, které byly ve Vašem výlučném vlastnictví). Jestiže jste tyto peníze zamlčel, uvedl jste manželku v omyl. § 49a občanského zákoníku uvádí: “Právní úkon (kterým je i Vaše dohoda o vypořádání) je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně.” Vaše bývalá manželka by se musela neplatnosti dohody o vypořádání dovolat. Záleželo by, o jak vysokou částku šlo, jestliže byla k výši ostatního majetku zanedbatelná, pak to dle mého názoru nebude činit dohodu neplatnou, neboť nešlo o rozhodující skutečnost. Pakliže však šlo o sumu nezanedbatelnou k hodnotě ostatního majetku, mohla by být smlouva prohlášena za neplatnou.

Ustanovení dohody, které uvádíte, má sloužit k vypořádání majetku, který je pro oba dva skrytý, o němž ani jeden z manželů v momentě podpisu neví, který se objeví někdy v budoucnu. Pakliže by tomu tak nebylo, mohl by jeden z manželů zamlčet podstatnou část majetku a dosáhnout tak neodůvodněné výhody před druhým. Proto se domnívám, že Vaše bývalá manželka má nárok na podíl z peněz.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky