Nedoručitelné výživné - prodlení věřitele

Dobrý den, měl bych takovýto dotaz. Moje bývalá manželka si zažádala o zpětné zvýšení výživného, které mi bylo nařízeno splácet k 1.11. Tuto částku jsem řádně poslal na její trvalou adresu, která se shoduje i se soudním spisem, nicméně složenka se mi vrátila. Poslal jsem ji znovu a stalo se to opět, zároveň mi přišlo zpět i normální měsíční výživné. Můžete mi poradit, co mohu v této věci udělat, aby mě soud nenaháněl za nedodržení splácení a zaslání normálního výživného? Bohužel nemám jiné spojení na moji bývalou manželku. Až do této doby, než soud stanovil splácení, se mi žadná složenka s vyživným nevrátila.

Při placení výživného jste v pozici dlužníka a Vaše bývalá manželka v pozici věřitele. Platí na vás tedy obecná ustanovení občanského zákoníku o dlužnicko-věřitelských vztazích. V soudním rozhodnutí máte přesně stanoveno, jakým způsobem (na jakou adresu, popřípadě účet) máte výživné platit. Jestliže tento způsob dodržujete a výživné se Vám vrací, pak se Vaše bývalá manželka ocitá v prodlení. Toto prodlení věřitele upravuje § 522 a § 523 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění). Věřitel je v prodlení, jestliže nepřijal řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu. V takových případech je věřitel zejména povinen nahradit dlužníkovi náklady, které mu tím vznikly. Dále na něj přechází nebezpečí nahodilé zkázy věci. Kromě toho je dlužník oprávněn žádat od věřitele náhradu jiných škod způsobených mu prodlením, lze-li věřiteli přičítat zavinění. Za dobu věřitelova prodlení není dlužník povinen platit úroky.

Ve Vašem případě bych Vám radil, aby jste využil institutu tzv. uložení do úřední úschovy. Tento upravuje § 568 občanského zákoníku: "Nemůže-li dlužník splnit svůj závazek věřiteli, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení… nastávají účinky splnění závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy. Vynaložené nutné náklady s tím spojené nese věřitel."


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky