Povinnosti pronajímatele bytu

Přeji pěkný den, rád bych se informoval na povinosti vlastníka domu odstranit problém s etážovým topením, zabraňujícím řádnému užívání bytu. Jsem nájemníkem v bytu, jež je součástí domu patřící soukromé osobě, mám právoplatnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. V nedávné době nastaly problémy s exhalacemi plynového kotle a průtokového ohřívače. Tyto dva plynové spotřebiče překročily dobu životnosti a platím za ně měsíčně symbolické nájemné. Vyústění spalin je provedeno do externího komínu a v poslední době se začaly spaliny vracet zpět do prostor bytu, místo aby odcházely komínem. Po informování majitele bytu byla majitelem najata firma, podle které je zapotřebí provést nové vyústění spalin, a to do společného komínu domu. Háček je ale v tom, že majitel domu požaduje zaplacení této rekonstrukce po mě, má na to právo?

Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní předpis. Tím je nařízení vlády č. 258/1995 Sb. V tomto nařízení jsou definovány drobné opravy a patří mezi ně např. opravy kamen na tuhá paliva plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. Nařízení do drobných oprav nezařazuje provedení oprav vývodu spalin, proto nejste povinen výdaje na ně platit.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky