Nájemní smlouva uzavřená zmocněncem, nájemné

Jako vlastník nemovitosti jsem dal (neprozřetelně) svému otci plnou moc k uzavření a podepsání nájemní smlouvy. Tuto plnou moc jsme později odvolal, avšak až po uzavření a podepsání nájemní smlouvy mým otcem. Ani od otce ani od nájemce nyní nemůžu získat originál této smlouvy ani její ověřenou kopii. Otec mně zaslal jen neověřenou kopii (může být také použita v případném soudním sporu?). Navíc do smlouvy uvedl své číslo účtu, kam mají chodit platby za služby spojené s užíváním bytu. Otec dosud těmito platbami služby řádně platil, ale chci změnit jeho číslo účtu na své. Můžu to učinit jednostranným oznámením, když nájemce nechce přistoupit na dodatek ke smlouvě o změně čísla účtu? Smlouva také neobsahuje žádnou zmínku o nájemném, tudíž nájemce vlastně v bytě bydlí zdarma. Je smlouva platná? Jestliže je platná, mohu dodatečně požadovat nájemné, popř. v jaké výši a i zpětně? Předem děkuji za pomoc.

Dohoda o plné moci je typem smluvního zastoupení a jako taková podléhá úpravě v občanském zákoníku, konkrétně § 31 a dalším. Jedná-li zmocněnec jménem zmocnitele v mezích oprávnění zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti přímo zmocniteli. Pokyny dané zmocněnci, které nevyplývají z plné moci, nemají vliv na právní účinky jednání, ledaže by byly známé osobám, vůči kterým zmocněnec jednal. Jestliže jste tedy dal pokyny svému otci v tom směru, jaká má být výše nájemného a kam má být zasíláno, ale tyto pokyny nebyly v plné moci obsaženy a nebyly známé ani osobě, se kterou Váš otec jednal, pak nemají na právní jednání Vašeho otce žádný vliv.

Překročil-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán, jen pokud toto překročení schválil. Neoznámí-li však zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas bez zbytečného odkladu po tom, co se o překročení oprávnění dozvěděl, platí, že překročení schválil. Jestliže Váš otec překročil oprávnění, která byla v plné moci obsažena, záleží na Vás, zda jste včas druhé straně projevil svůj nesouhlas s jeho jednáním.

Povinností zmocněnce je předat veškeré doklady (podklady, smlouvy, ujednání), které na základě plné moci získal či uzavřel. Jestliže tuto svojí povinnost nesplnil, porušil svojí povinnost zmocněnce a můžete jej žalovat o náhradu škody.

Netroufám si takto na dálku posoudit platnost nájemní smlouvy. Budu-li vycházet z toho, že je platná, pak nájemce má povinnost platit za užívání bytu smluvené nájemné (není-li smluveno, pak nájemné obvyklé). Pakliže tuto svojí povinnost neplní, pak je zde dán výpovědní důvod dle § 711 odst. 1 písm. d): "...jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění spojená s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce". Samozřejmě můžete požadovat zaplacení nájemného i zpětně a to až za poslední 3 roky, neboť zde platí obecná promlčecí lhůta.

Jestliže smlouva není platná, pak můžete nájemce žalovat za bezdůvodné obohacení, které mu vzniká tím, že užívá byt, k jehož užívání nemá žádný právní titul. Zároveň můžete podat žalobu na vyklizení bytu z téhož důvodu.

Nájemní smlouva je dvoustranný právní úkon a nelze ji měnit jednostranným prohlášením vlastníka. Dle mého názoru však je smluvním ujednáním pouze to, že Vám budou peníze posílány na účet. Číslo účtu již ne, i když je ve smlouvě obsaženo. Lze to dokumentovat absurdní situací, kdy by "zanikla" banka, u které je účet veden a nájemník by stále posílal peníze na něj a odmítal změnu nájemní smlouvy. Na Vašem místě bych nájemníkovi poslal doporučeně písemné upozornění, že se mění účet, kam má své platby směřovat (popřípadě si od něj nechal potvrdit, že je s tímto Vaším prohlášením seznámen). Jestliže by pak neplatil, byl by tu opět dán důvod pro výpověď.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky