Směna nájemních bytů

Dobrý den, prosím o radu a pomoc. Co je třeba při směně bytu (1+1 za 1+1 bez doplatků). Je třeba nějaká smlouva před notářem, či postačí pouze nové najemní smlouvy s majiteli jednotlivých bytů? A jak se dá zajistit, že když jeden člověk získá již novou smlouvu, že náhle neprohlásí (ad absurdum) - já mám teď dvě smlouvy na dva byty a vy, jelikož nemáte žádnou, tak nemáte nárok ani na jeden byt. Je směna bytů nějak právně ošetřena? Hledal jsem to v občanském zákoníku, ale nepodařilo se mi nalézt odpověď. Děkuji moc.

Občanský zákoník upravuje v § 715 a § 716 tzv. práva nájemců při vzájemné výměně bytů. Se souhlasem pronajímatelů se mohou nájemci dohodnout o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu (nemusí být sepsána u notáře). Odepře-li pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele. Právo na splnění dohody o výměně bytu musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo zanikne. Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit; musí však tak učinit bez zbytečného odkladu.

O výměně bytů se sepisuje tedy pouze jedna smlouva. Nový nájemníci nesepisují s novými pronajímateli nové nájemní smlouvy. To potvrzuje i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2001 (sp. zn. 20 Cdo 1230/99):

Ke dni splnění dohody o výměně bytů (§ 716 obč. zák.) vstupují účastníci dohody (nájemci) ve výměnou získaných bytech do nájemního poměru založeného nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a původním nájemcem; ke stejnému okamžiku jim zaniká dosavadní nájemní vztah ke směňovanému bytu. Podmínkou vzniku nájemního poměru k výměnou získanému bytu není uzavření nové nájemní smlouvy. Námitka pronajímatele, že změna v osobě nájemce založená dohodou o výměně bytu bez možnosti pronajímatele ovlivnit další rozhodné znaky přetrvávajícího nájemního poměru (výši nájemného, dobu trvání nájemního poměru) v konkrétní situace neúměrně omezuje jeho práva, může být důvodem pro odepření souhlasu s dohodou o výměně bytů a její opodstatněnost lze přezkoumat v řízení dle § 715, věty třetí, obč. zák.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky