Povinnost pronajímatele odstranit závady, sleva z nájemného

Dobrý den, ráda bych se zeptala na povinnosti majitele bytu při nedostatečně fungujících rozvodech vody v bytě. Nastěhovala jsem se do nově rekonstruovaného bytu v cihlovém, starším domě v historickém centru města. V bytě jsou provedeny nové kompletní rozvody vody (tzn. kuchyň, umyvadlo, vana a sprchový kout v koupelně). Po týdnu, kdy jsem v bytě nebydlela, ale pouze jej uklízela a stěhovala, jsem zjistila, že do sprchy neteče dostatečne množství vody. Sprchování je sice možné, ale s velkými obtížemi (vody je asi tolik, jako kdyby se používal rozprašovač na květiny...). Vůbec neproveditelné je mytí vlasů, kdy je pro vymytí šampónu se značným úsilím třeba asi půlhodinová procedura. Ještě jsem tuto skutečnost neoznámila majiteli, ani neměla možnost konzultovat celou věc s odborníkem. Přepokládám, že majitel domu nebude zcela vstřícný vůči mé připomínce. Instalaci vody v bytě prováděli jeho známí, čili očekávám, že zde se pomoci nedovolám (zejména souhlasu s tím, že voda neteče tak, jak má). Mohu se tedy zeptat, jak postupovat v tomto případě, co požadovat (protože mytí je opravdu velmi ztíženo), ev. mám nárok na slevu z nájmu? Nájemné za byt je tržní. V době přejímání bytu jsem vyzkoušela všechny kohoutky v bytě, ale je pravda, že proud vody jsem nezkoumala, tzn. nevím, zda byl již tak slabý, zkrátka jsem se spokojila s tim, že "nějaká" voda z kohoutku teče. Děkuji vám velmi za odpověď.

Jednou ze základních povinností pronajímatele je přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat. S užíváním bytu je spojeno i provádění hygieny a proto nedostatečný tlak vody lze považovat za stav, kdy není byt způsobilý v plném rozsahu k užívání.

Nájemce je na druhé straně povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže se v důsledku toho užívání bytu zhoršilo. Stejné právo má nájemce, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Nájemce má právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění, poskytovaná s užíváním bytu, pokud je pronajímatel řádně a včas neposkytuje. Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu je třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.

Upozornit musím i na to, že nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. Ve Vašem případě však bude problém nejspíše s rozvodem vody v celém domě, nejen ve Vašem bytě a do takové opravy se pustit nemůžete.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky