Občanské sdružení

Vážení, chtěl bych vznést otázku, jak postupovat v situaci občanských sdružení, pokud se vyskytne problém, že se občanské sdružení zastává totalitních a diktatorských praktik? Jaká má práva a povinnosti občanské sdruženi jako "sportovní organizace" vůči členům a podle jakého zákona se řídí? Pokud jsou stanovy občanského sdružení v rozporu se zákonem jak postupovat, aby stanovy měly plně demokratický kontext a odpovídaly kodexu lidských práv a svobod? Jak postupovat v případě vyloučení a jaká má občan práva? Děkuji za odpověď.

Sdružování občanů upravuje zákon č. 83/1990 Sb. v platném znění. Jde o provedení práva spolčovacího, jak je zakotveno v Listině základních práv a svobod. Sdružení fyzických a právnických osob je právnickou osobou dle občanského zákoníku. Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení.

Nejsou dovolena sdružení jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony; která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony; ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení, jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti.

Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že sdružení je z tímto v rozporu, pak jej vyzve, aby od činnosti, která je v rozporu se zákonem, upustilo. Jestliže tomu sdružení nevyhoví, může jej Ministerstvo vnitra rozpustit. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky