Odpovědnost za vady prodané věci

Před delší dobou jsem koupila od známého starší ojeté auto za cenu 10.000,- Kč s domluvou, že v případě mé nespokojenosti vůz vrátím. K tomu také došlo. Vrácena zpět mi však byla pouze část obnosu a druhou polovinu nejsem schopna obdržet. Je nějaká šance se s penězmi shledat? Celý případ se odehrál pouze na ústní dohodě. Děkuji.

Abych mohl odpovědět na Váš dotaz, musím nejdříve rozšifrovat Váš vztah s prodávajícím. Uzavřela jste ústní kupní smlouvu, předmětem je movitá věci (ojeté vozidlo). Potud v pořádku, neboť zákon nevyžaduje písemnou formu. Píšete, že jste se ústně také dohodli na tom, že budete moci vůz v případě Vaší nespokojenosti vrátit. Toto ujednání má povahu "koupě na zkoušku". Bohužel zákon jej povoluje pouze v písemné podobě, proto je ve Vašem případě toto ujednání neplatné.

Váš smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem, konkrétně § 588 a následujícími. Snad by šlo Vaši situaci řešit pomocí odpovědnosti za vady věci. § 596 uvádí: "Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit." Jestliže jste na vozidle objevila závady, o kterých Vás prodávající neinformoval, máte právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, máte též právo od smlouvy odstoupit. Vady musí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od převzetí věci. Jinak by nemohlo být toto právo uplatněno u soudu.

Jestliže jste od smlouvy z důvodu neodstranitelných vad odstoupila, pak Vy musíte vrátit vozidlo a prodávající celou kupní cenu. Jestliže k tomu nedošlo, na Vašem místě bych jej písemně vyzval, a poté podal žalobu k soudu na zaplacení této částky. To, že byla smlouva uzavřena pouze ústně, je nevýhodou v důkazním řízení, ale jako důkaz může sloužit vše, co pomůže objasnit skutkovou situaci (svědecké výpovědi apod.).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky