Výše bolestného a náhrady za stížení společenského uplatnění

Chtěla bych vědět na jakou výši odškodného mám nárok, když jsem přišla o sluch na jedno ucho díky špatnému výrobku (jedná se o domácí telefon, který má reproduktor zvonku umístěný ve sluchátku). Ztráta sluchu je trvalá. Děkuji za odpověď.

Úprava odpovědnosti za škodu je obsažena v občanském zákoníku. Jsou-li splněny všechny předpoklady (protiprávnost, vznik škody, příčinná souvislost, případně zavinění), pak při škodě na zdraví se jednorázové odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (což se týká Vás) a určování výše této náhrady v jednotlivých případech.

Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla. Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku.

Hodnota 1 bodu činí 120 Kč. Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit.

Bolestné při poranění sluchového nervu je ohodnoceno 100 body, což činí 12.000 Kč. Stížení společenského uplatnění při jednostranné hluchotě je ohodnoceno 500 až 1000 body, což činí 60.000,- Kč až 120.000,- Kč.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky