Podnájemní smlouva

Dobrý den, chci oficiálně pronajmout obecní byt, jehož jsem legálním nájemcem, nyní jej nevyužívám, ale zatím se jej nemohu vzdát. Jaké náležitosti musí mít nájemní smlouva oproti klasické nájemní smlouvě mezi pronajímatelem-vlastníkem a nájemcem? Jakým způsobem a na základě čeho (samostatné žádosti, předložení návrhu smlouvy...) obec schválí pronájem třetí osobě? Děkuji.

Podnájem bytu je upraven v občanském zákoníku v § 719. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti podle § 711 u odstavce 1 písm. d) občanského zákoníku (jeden z výpovědních důvodů). Smlouva o podnájmu upravuje podmínky skončení podnájmu, zejména možnost dát výpověď ze strany pronajímatele; nebylo-li dohodnuto jinak, platí, že podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě podle § 710 u odst. 3 občanského zákoníku (nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce). Byl-li podnájem sjednán na určitou dobu, skončí také uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky