Ručení společníků a statutárních orgánů s.r.o.

Společnosti s ručením omezeným vyměřil stát daňové nedoplatky (dodatečný výměr na základě nově zjištěných okolností, bez úmyslného zavinění), na jejichž úhradu společnost již nemá prostředky. Proto chce podat návrh na konkurs. Jaký bude další postup státu, pokud majetek společnosti tento dluh nevyrovná? Může být tento nárok dále uplatňován na společnících nebo jednateli respektive vyrovnán jejich privátním majetkem? Děkuji.

Předně - společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. To znamená, že společníci po zplacení všech vkladů a zápisu o tom do obchodního rejstříku již svým majetkem za závazky společnosti neručí

Právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která je v úpadku, je povinna bez zbytečného odkladu podat návrh na prohlášení konkursu. Úpadek je definován v zákoně o konkurzu a vyrovnání tak, že dlužník má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Tuto povinnost (podat návrh na prohlášení konkurzu) mají statutární orgány společnosti (ve Vašem případě jednatelé). Jestliže osoby tuto povinnost nesplní, odpovídají věřitelům za škodu, která jim tím vznikne, ledaže prokáží, že škodu nezavinily; je-li těchto osob více, odpovídají společně a nerozdílně. Z toho vyplývá, že se věřitelé společnosti mohou v určitých momentech hojit i na majetku jednatele.

Nutno podotknout, že nesplní-li jednatel povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu, může být trestně stíhán.

Stát se sice považuje za "prvního mezi věřiteli", ale stejně jako pohledávky ostatních věřitelů bude i ta jeho uspokojována pouze z podstaty, kterou obhospodařuje určený konkurzní správce. To vše za předpokladu, že všichni budou řádně plnit své zákonem stanovené povinnost.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky