Výpověď z nájmu z důvodu oprav bytu

Jsem vlastníkem činžovního domu s osmi bytovými jednotkami. Pouze jednu bytovou jednotku II. kategorie obývá nájemce /důchodce bez rodiny/. Smlouvu má uzavřenu na dobu neurčitou. Ostatní byty jsou již bez nájemníků. V nedávné době jsem zahájil generální rekonstrukci celého domu, která svojí povahou vyžaduje prázdné prostory. Po rekonstrukci mám v úmyslu prodat dům vážnému zájemci. Má snaha o dohodu s nájemcem, aby přistoupil na ukončení nájemní smlouvy se míjí účinkem. Nájemce nechce byt opustit, přestože mu nabízím náhradní byt nebo finanční vyrovnání, za účelem koupě bytu. Jeho požadavky jsou přehnané a požaduje po nás jako náhradu rodinný domek v oblasti, kterou si on určí! Otázky zní: Jak mám v daném případě postupovat? Jaké požadavky si může nájemce klást?

Píšete, že provádíte generální rekonstrukci domu. Zřejmě jde o situaci, kdy byl dům již ve velmi špatném stavu, jestliže jste k takovému kroku přistoupil. § 695 občanského zákoníku uvádí: "Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů." Vážným důvodem by bylo například to, že stavební úprava je zbytečná a je prováděna pouze za účelem šikanování nájemníka. O tento případ u Vás zřejmě nepůjde. Nájemník by mohl odmítnout souhlas také tehdy, jestliže by pro jeho vysoký věk či nepříznivý zdravotní stav nebylo možné stěhování z bytu zasaženého stavebními pracemi. Provádí-li však pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla." Jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu, má nájemce právo na slevu z nájemného.

V některých případech lze Vaši situaci řešit dle § 711 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku: "Výpovědním důvodem je to, že... byt nelze delší dobu užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu dále užívat." Soud však nepřivolí k této výpovědi pouze na základě tvrzení vlastníka, že hodlá takové úpravy provádět, nestačí ani předložit stavební rozhodnutí. Vlastník musí soudu předložit potvrzení úřadu o tom, že opravy domu vyžaduje jeho stav, ne pronajímatel. Musí jít o objektivně zjistitelnou situaci oprav domu.

Jestliže soud přivolí k výpovědi z nájmu bytu, pak nájemce má právo na náhradní byt. Tím je byt v téže obci a podle místních podmínek rovnocenný bytu vyklizovanému, tj. rovnocenný z hlediska vybavení, polohy, dopravní přístupnosti apod. Jedním ze znaků rovnocennosti náhradního bytu je i přiměřená obdobná výše nájemného. Nájemce nemůže v žádném případě požadovat rodinný domek v lokalitě, kterou si určí.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 16.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 16.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky