Pojistná smlouva, pojistná událost

Dobrý den, mám na vás následující dotaz. Při letošních srpnových záplavách byl objekt, ve kterém mám pojištěnou domácnost, po dobu několika dní zaplaven a následně nepřístupný z důvodů poškození statiky. Pojištěná domácnost se nachází ve 4. poschodí a nebyla přímo zasažena záplavovou vodou, přesto ale došlo k poškození potravin, lednice a koberce, protože z důvodů bezpečnosti byl vypnut elektrický proud.

Pojistnou událost jsem nahlásil na pojišťovnu a ta pojistnou událost zamítla. Dle vyjádření pojišťovny k pojistné události nedošlo protože povodeň nezasáhla pojištěnou domácnost a škody vznikly v důsledku výpadku elektrické energie a tyto nejsou předmětem pojištění. Předem děkuji za odpověď a přeji krásný den.

Pojištění je právní institut, na jehož základě se pojišťovna zavazuje poskytnout určité plnění sjednané v pojistné smlouvě, nastane-li nahodilá událost v pojistné smlouvě blíže označená. Pojištění je tedy způsobem zabezpečení následků konkrétních skutečností, které se nezývají pojistná rizika. Pojištění je upraveno v ustanoveních § 788 a násl. občanského zákoníku. Vedle toho je pro pojištění určující zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, který vymezuje podmínky podnikání pojišťoven, stanoví jejich organizační pravidla apod.

Ustanovení § 788 odst. 2 občanského zákoníku předvídá, že součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky pojistitele (pojistné podmínky), na něž se pojistná smlouva odvolává, a které jsou k ní připojeny nebo byly před uzavřením smlouvy tomu, kdo s pojistitelem smlouvu uzavřel, sděleny. Všeobecné pojistné podmínky obsahují zejména vymezení události, ze které vzniká právo na plnění pojistitele (pojistné události), rozsah a splatnost pojistného plnění apod.

Důležité je určení toho, zda to, k čemu při záplavách došlo, je pojistnou událostí. Pojistnou událost je pak pojištěný povinen bez zbytečného odkladu písemně ohlásit pojišťovně a dát k tomu pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu následků pojistné události. Zároveň musí předložit veškeré potřebné doklady, které si pojišťovna vyžádá. Nastane-li pojistná událost, vzniká pojištěnému, resp. obmyšlenému právo na pojistné plnění.

Záleží na obsahu Vaší smlouvy s pojišťovnou, co se pojistnou událostí myslí - prostě "na co jste pojištěn". Jestliže nebyla Vaše domácnost poničena přímo povodní, ale v důsledku jiné události, na kterou se pojistná smlouva nevztahovala, je pojišťovna v právu. Jestliže se domníváte, že ne, můžete se svého práva domáhat u soudu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 15.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky