Splnění dluhu

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat: Půjčil jsem příbuznému vyšší částku hotově a určil, že mi ji má do 5-ti měsíců vrátit (je to sepsáno a podepsáno). Lhůta uplynula cca před 6 měsíci a on se k ničemu nemá. Jakou mám šanci se žalobou, mám se obrátit na policii nebo rovnou na svého právníka. Děkuji za odpověď.

Byla-li platně uzavřena smlouva o půjčce peněz (je dobře, že ji máte v písemné formě), pak věřitel půjčuje dohodnutou sumu peněz a dlužník se zavazuje, že svůj dluh řádně a včas splní. To znamená, že v dohodnutém termínu vrátí celou dlužnou částku. Jestliže se tak nestane, dostává se dlužník do prodlení. § 517 občanského zákoníku říká: "Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis (nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení - činí ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého závazku).

Ve Vašem případě bych dlužníka písemně vyzval (např. doporučeným dopisem), aby plnil a poté věc předal svému právnímu zástupci. Ten by měl na dlužníka podat žalobu a svědčí-li důkazy ve Váš prospěch, soud rozhodne, že má dlužník zaplatit. Jestliže ani tehdy nebude dlužník plnit, můžete podat návrh k soudu na exekuci dlužníkova majetku.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 15.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky