Náhradní byt

Současná nájemkyně družsetvního bytu získala byt který doposud užívá klasickým převodem členských práv a povinností. Tuto bytovou jednotku před převodem užívala nájemkyně která měla společné členství i nájem s manželem s kterým se rozvedla. Ten domácnost opusti své věci si vystěhoval a byt cca 8 let neužíval. Rozhodnutím soudu se původní nájemkyně stala výlučnou nájemkyní bytu, ovšem s podmínkou kdy byla povinna zajistit svému bývalému manželovi náhradní byt. Aniž by zajistila náhradní byt, nebo se vypořádala či uzavřala dohodu s pronajímatelem o dalším užívání toho bytu po rozvodu, byt převedla novému nájemci. V současnosti se po 8 letech bývalý manžel domáhá byt užívat s tím že se s manželkou nevypořádal a doposud má zde trvalé bydliště.

Otázky: Má pronajímatel povinnost zajistit náhradní byt? Jakým způsobem se má současný nájemce bránit tomu aby se do bytu bývalý nájemce nedomáhal vstupu? Pochybil pronajímatel když umožnil převod?

Vypořádání společného nájmu k družstevnímu bytu je upraveno v občanském zákoníku. Jestliže se bývalý manželé nedohodnou, rozhodne na návrh jednoho z nich soud. Ten určí, kdo je výlučným členem družstva a nájemcem bytu a na co má druhý z partnerů nárok - většinou na náhradní byt (vzniklo-li členství v družstvu za trvání manželství). To je Váš případ.

Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu, není tento nájemce povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není odpovídající bytová náhrada zajištěna. Jestliže se již vystěhoval a byt vyklidil, nemá právo vrátit se do něho. Zákon mu pouze přiznává právo nevystěhovat se do určité doby, ne možnost vracet se do bytu jak se mu zlíbí. Vstupu do bytu se nemůže dožadovat ani z titulu trvalého bydliště, neboť to slouží pouze evidenčním účelům a nezakládá právo byt užívat.

Jinou stránkou mince je právo bývalého manžela na náhradní byt. Povinnost poskytnout (nalézt) náhradní byt stíhá toho, kdo byl soudem označen za výlučného nájemce bytu, tedy bývalou manželku. Pronajímatel nemůže být tato povinnost uložena, neboť za vzniklou situaci nenese žádnou odpovědnost.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky