Vypořádání SJM a nájmu k družstevnímu bytu

Vážení, obracím se na Vás s prosbou, zda by jste mohli poradit druh formuláře a jeho náležitosti, v případě rozvodu manželství. Jedná se o žalobu na zrušení uživatelského práva na družstevním bytě a dále vypořádání movitého majetku. Za Vaši případnou odpověď předem děkuji.

Jestliže je manželství již rozvedeno a nebylo vypořádáno společné jmění manželů, může kterýkoliv z bývalých partnerů podat žalobu na vypořádání společného jmění. Příslušným soudem bude soud, který rozhodoval o rozvodu manželství. Žaloba musí splňovat náležitosti stanovené občanským soudním řádem - kterému soudu je určena, kdo ji podává, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsána a datována. Návrh musí kromě těchto obecných náležitostí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (tedy Vaše a Vaší bývalé manželky), popřípadě zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Vy budete konkrétně požadovat vypořádání společného jmění a budete navrhovat, komu která movitá věc má připadnout.

Co se týká nájmu družstvního bytu, je ve hře několik variant. Záleží na tom, kdy právo nájmu k družstevnímu bytu vzniklo - zda před uzavřením manželství, nebo za jeho trvání.

Jestliže jeden z partnerů získá právo k nájmu družstevnímu bytu před uzavřením manželství, zůstává po rozvodu výlučným nájemcem pouze ten z partnerů, který byl nájemcem (tudíž i členem družstva) již před svatbou (druhý partner má právo na náhradní ubytování, ale soud může při zvláštních okolnostech určit, že rozvedený manžel má právo na náhradní byt).

Jestliže vzniklo právo k nájmu družstevního bytu již za trvání manželství, rozhodne soud na návrh jednoho z partnerů o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva dále nájemcem bytu; tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu. Ten z partnerů, který se má vystěhovat, má právo na náhradní byt (soud může ze zvláštních důvodů rozhodnout, že má právo jen na náhradní ubytování).

Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce.

Při rozhodování o dalším nájmu bytu vezme soud zřetel zejména na zájmy nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky