Patologické hráčství (sázka a hra, půjčka, zbavení způsobilosti k právním úkonům)

Dobrý den. Můj otec je patologický hráč. Došlo k tomu, že si půjčil u obsluhy herny peníze na další hru. Nesepsal však žádný úpis. Je možno po něm (respektive po mně) částku legálně vymáhat? Moje matka (otcova manželka) ani já (jeho syn) jsme o jeho dalších dluzích a půjčkách vůbec nevěděli - jak je možne se splácení dluhů z naší strany vyhnou(bránit). Je možné dluhy zdědit? Jakým způsobem donutit otce k léčení? Moc děkuji.

Občanský zákoník v § 845 stanoví obecné pravidlo, které říká: "Výhry ze sázek a her nelze vymáhat; vymáhat nelze ani pohledávky z půjček, poskytnutých vědomě do sázky nebo hry." To znamená, že jde o tzv. naturální obligace, kterých se věřitel nemůže domáhat u soudu, ale jejich dobrovolnému splnění nic nebrání. Ovšem § 846 obsahuje výjimku, která povoluje vymáhat takové výhry a půjčky v případě, že jde o výherní podnik, který provozuje stát nebo který byl úředně povolen (k takovým patří nejen státní loterie, ale i úředně povolené hrací automaty, na nichž je Váš otec zřejmě závislý). Proto i jeho dluh může ten, kdo mu půjčil, platně vymáhat a to i soudní cestou. Smlouva o půjčce nemusí být písemná, proto její platnosti nebrání to, že byla uzavřena ústní formou. Toto pouze stěžuje pozici věřitele, který bude hůře prokazovat její uzavření. Váš otec však po právu plnit svůj dluh musí.

Mezi Vašimi rodiči jistě existuje tzv. společné jmění manželů. Do něho patří nejen aktiva, ale i pasiva (tedy i dluhy), které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství... s výjimkou závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Tím je Vaše matka trochu chráněna, záleží však na Vašich majetkových poměrech a na výši dluhů Vašeho otce. V tomto případě záleží na citlivém posouzení soudu, zda závazek patří do společného jmění či ne. Jestliže by do něho patřil, pak manželé plní závazek společně a nerozdílně - věřitel může splnění dluhu požadovat jak po Vašem otci, tak i matce.

Co se týká "dědění dluhů", obecně platí - ano - dluhy se dědí. V našem právním řádu se uplatňuje zásada univerzální sukcese. Dědic nabývá jak majetek, tak i závazky. Za dluhy však odpovídá pouze do výše přijatého majetku.

Jak se bránit vůči dalším dluhům? Můžete podat návrh k soudu, aby Vašeho otce zbavil či omezil ve způsobilosti k právním úkonům. Patologické hráčství je soudem vykládáno za duševní poruchu, která není jen přechodná (§ 10 občanského zákoníku). Soudem by byl Vašemu otci ustanoven opatrovník (nejspíše Vy či Vaše matka), který by za něho činil úkony, ke kterým by nebyl způsobilý (soud mu může např. zakázat disponovat s peněžními částkami od určité výše). Právní úkon osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jsou bez dalšího neplatné.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 2.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 2.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky