Ochrana projevů osobní povahy

Dobrý den, ráda bych věděla zda můze zaměstnavatel nahrávat telefonické rozhovory zaměstnance. Konkrétně se jedná o tzv. mystery shopping, kde se pověřená agentura představila jménem existujicí společnosti (bez jejího souhlasu) a rozhovor bez upozornění a vědomí zaměstnance navíc nahrávala na záznamník.

Jedná se o porušení práv na ochranu osobnosti nebo nikoliv? Může se agentura navíc přestavit jménem jiné společnosti bez jejího vědomí? Děkuji za odpověď.

Případ tak jak jej popisujete je v rozporu s § 11 a 12 občanského zákoníku.

§11
Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

§ 12
(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Tím, že agentura bez toho aniž by Vás o tomto jednání informovala a vyžádala si Váš souhlas, náhrávala rozhovor s Vámi na záznamník, porušila citované ustanovení občanského zákoníku. V tomto případě máte možnost domáhat se, aby bylo upuštěno od takovýchto neoprávněných zásahů, aby následky tímto jednáním vzniklé byly odstraněny a máte právo domáhat se přiměřeného zadostiučinění.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky