Splnění ručitelského závazku

V roce 1994 jsem podepsal ručitelský závazek za bankovní úvěr mého kolegy ze zaměstnání. Kolega, se kterým jsem mezitím ztratil veškerý kontakt, zřejmě přestal úvěr splácet a banka po mě požaduje nejen splacení dluhu, ale i úroků z prodlení, které mezitím převýšily výši samotné nesplacené části dluhu. Ovšem nikdy předtím jsem žádnou výzvu ke splnění ručitelského závazku od banky neobdržel, abych mohl svůj závazek splnit dříve a úroky tolik nenarostly. Je proti tomu nějaká obrana? Děkuji za odpověď.

Ručení upravuje občanský zákoník v § 546 an. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Věřitel se tedy prioritně domáhá splnění dluhu na dlužníku. Jestliže ten odmítne plnit (nebo nemá z čeho), obrací se věřitel na ručitele. § 547 občanského zákoníku říká: "Věřitel je povinen kdykoli a bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na požádání výši své pohledávky." Z toho vyplývá, že je na ručiteli, aby si sám ohlídal, kolik činí jeho ručitelský závazek. Ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Věřitel tak musí ručiteli prokázat, že dlužníka písemně vyzval a ten neplnil. Ručitel může namítat vše, co mohl namítat dlužník (např. promlčení dluhu). Na Vašem místě bych se pokusil zjistit, z jakého důvodu úroky z prodlení tak narostly, proč Vás k plnění nevyzval věřitel dříve. Zákon sice neříká, kdy má věřitel ručitele k plnění vyzvat, ale jestliže věřitel s tímto otálí a snaží se tak úroky co nejvíce navýšit, mohlo by se jednat o jednání v rozporu s dobrými mravy. Takové jednání zakazuje § 3 občanského zákoníku.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky