Drobné opravy a běžná údržba

Dobrý den. Prosím o Váš názor k uvedenému problému. Pronajímatelem bytu nám bylo oznámeno, že bude prováděno úřední ověření měřičů tepla, teplé a studené vody. Současně nám bylo sděleno, že jsme jako nájemci povinni uhradit náklady s tímto spojené, a to s odkazem na § 5 odst. 2 písm. f) nař. vlády 258/1995 Sb. Citovaný paragraf však hovoří o "opravě". Domnívám se, že úřední ověření není totéž jako oprava, jde spíše o údržbu. Proto mám zato, že nájemci bytu nejsou povinni náklady na úřední ověření měřičů hradit. Pouze pokud by při ověření byla zjištěna závada vyžadující opravu, šly by náklady na opravu měřičů tepla a teplé vody na vrub nájemce dle cit. paragrafu.

Nájemce je povinen (pokud nájemní smlouva nestanoví jinak) hradit drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a nést náklady spojené s běžnou údržbou bytu. Toto je specifikováno ve vládním nařízení č. 258/1995 Sb. V jeho § 5 odst. 2 písm. f je uvedeno, že za drobné opravy se považují také opravy měřičů tepla a teplé vody. Máte pravdu, že úřední ověření měřičů není opravou, ale údržbou. Souhlasím s Vámi i v tom, že by nájemník hradil opravu v tom případě, kdyby při úředním ověření byly zjištěny na měřičích závady. Takto se opravdu jedná pouze o údržbu. Nutno však mít na paměři § 6 výše citované vyhlášky, který hovoří o "běžné údržbě". Obsahuje demonstrativní (tzn. neúplný a příkladmý) výčet toho, co je za běžnou údržbu považováno. Jsou to náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Pronajímatel by mohl požadovat náhradu nákladů z tohoto titulu. Toto však nepovažuji za pravděpodobné, neboť ani komentářová literatura v příkladech toto neuvádí, nemohu to však vyloučit.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky