Darování nemotivosti nezletilému

Dobrý den. Prosím o odpověď na následující dotaz. Chci darovat mnou vlastněnou nemovitost jednomu ze svých dětí, které je nezletilé (5 let). Co je k tomu potřeba a jaké mohou nastat úskalí? Děkuji.

Uzavřít darovací smlouvu s nezletilým je samozřejmě možné. Musíme však mít na paměti § 9 občanského zákoníku: "Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku." To znamená, že v tomto případě by za nezletilého musel darovací smlouvu uzavřít jeho zákonný zástupce. Jde-li o nemovitost, musí být darovací smlouva písemná a musí být proveden vklad do katastru nemovitostí.

Důležitý je též § 28 občanského zákoníku: "Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu." K přijetí nemovitosti jako daru by ve většině případů souhlas soudu být nemusel. Jestliže však na nemovitosti vázne např. zástava, nebo by vyžadovala značné investice do oprav, což by ve svém důsledku vedlo k čerpání finančních prostředků nezletilého a neúměrně by ho to zatížilo, musel by soud s tímto souhlasit.

Jelikož nezletilý nemůže sám nemovitost spravovat, čití to za něho jeho zákonní zástupci. Pak je třeba znovu připomenout § 28 občanského zákoníku - chtěl-li byste s nemovitostí později nakládat (např. prodat), musel byste mít svolení soudu.

Další otázkou je darovací daň. Výši darovací daně upravuje zákon č. 357/1992 Sb. v platném znění. Sazba daně darovací činí u osob zařazených do I. skupiny (do této skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manžel): Při základu daně do 1 milionu korun, 1% ze základu daně. Při základu daně vyšším než 1 milion a nižším než 2 miliony korun, 10000,- Kč a 1,3% ze základu daně přesahujícího 1 milion korun. Při základu daně vyšším než 2 miliony a nižším než 5 milionů korun, 20000,- Kč a 1,5% ze základu daně přesahujícího 2 miliony korun.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 17.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 17.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky