Zápis do katastru nemovitostí

Dobrý den, mám tento dotaz: Má teta měla podnikový byt, který v privatizaci po dohodě s tetou koupili mí rodiče. V té době se teta stěhovala na důchod z Prahy, v bytě bydlím já. V kupní smlouvě je tetě zaručeno právo nájmu na dobu neurčitou, což všechny strany braly a berou jako formalitu. Nyní byt rodiče darováním převádějí na mě. Musí v darovací smlouvě opět zapsat právo nájmu tetě? Ona sama o to nestojí, jak říkám, byla to formalita. Do katastru nemovitostí při koupi bytu toto právo nájmu jako břemeno vloženo nebylo. Při vkladu na katastr však musím dodat jak darovací smlouvu, tak kupní, kterou rodiče byt nabyli, a ve které je právo nájmu tetou uvedeno. Proto se obávám, zda nevzniknou nějaké komplikace. Předem děkuji za odpověď. Dobrý den přeji, mám ještě jeden doplňující dotaz ke vkladu do katastru nemovitostí: k žádosti o změnu vlastnictví na základě darovací smlouvy musím mimo jiné přiložit i (cituji): \...d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie)2) takové listiny..\... Znamená to, že když byt, který mi nyní rodiče darují, nabyli po 1.1.1993, nemusím přikládat kupní smlouvu, jíž ho koupili? Pokud ne, co znamená ono datum? Děkuji předem za zodpovězení dotazu.

Bez podrobného posouzení zmiňovaných smluv nelze jednoznačně odpovědět. Obecně platí, že věcné břemeno vznikne zápisem do katastru nemovitostí. Jak uvádíte, kupní smlouva obsahuje ujednání o doživotním právu nájmu. Toto právo však do katastru nebylo vloženo. Při novém vkladu práva do katastru nemovitostí bude katastrální úřad zkoumat Vámi předloženou darovací smlouvu pouze z pohledu toho, zda a) navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru, b) navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin, c) právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného práva je určitý a srozumitelný, d) právní úkon je učiněn v předepsané formě, e) účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu, f) účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu. Z toho vyplývá, že katastrální úřad nebude posuzovat. Zda navrhujete k zápisu všechna práva, která se podle smlouvy mohou do katastru vložit dají. Pokud by to katastrální úřad měl povinnost zkoumat, nepovolil by již původní zápis vlastnického práva svědčícího Vašim rodičům.

Pokud bylo ujednání o doživotním nájmu (věcném břemeni) platně sjednáno má Vaše teta možnost kdykoli, tedy i dnes, návrh na vklad podat a katastrální úřad by měl toto právo zapsat. 1.1. 1993 je termín, kdy nabyl účinnosti zákon 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), který stanovil jiný způsob evidence převodu nemovitostí. S ohledem na novou úpravu, resp. vznik katastru nemovitostí, byl stanoven nový způsob evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem, proto se vlastnický titul před tímto datem musí dokládat a po tomto datu již nikoli.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Michal Bernášek

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky