Kdy a jaké nemovitosti mohou v ČR nabývat cizozemci

Problematika nabývání nemovitostí v České republice je v současné době upravena dvěma právními předpisy, přičemž základní a obecnou úpravu obsahuje devizový zákon č. 219/1995 Sb., který ve svém §1 vymezuje devizovou příslušnost jednotlivých osob. To, zda má určitá osoba statut tuzemce, nebo cizozemce je pro možnost nabývat tuzemské nemovitosti zásadní. Tuzemcem, jež není žádným způsobem omezen při nabývání nemovitostí v ČR, je dle devizového zákona fyzická osoba s trvalým pobytem a právnická osoba se sídlem v ČR.

U fyzické osoby je třeba zdůraznit, že při posuzování, zda se jedná o tuzemce či cizozemce, není rozhodující její státní občanství, tj. například český státní občan žijící trvale v zahraničí je cizozemec a italský státní občan s trvalým pobytem v ČR je tuzemec. Kdy může cizí státní občan získat trvalý pobyt na našem území pak upravuje z.č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR.

Jednoduchým vodítkem bez nutnosti studovat tento zákon je, že cizinec s trvalým pobytem na území ČR - tuzemec má přiděleno rodné číslo. V této souvislosti je nutné upozornit, že devizový zákon v §17 upravuje pro české státní občany nadstandardní režim (v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod), neboť pro ně žádná omezení neplatí.

To znamená, že český státní občan může v tuzemsku volně nabývat nemovitosti i když trvale žije v zahraničí (je dle devizového zákona cizozemec).

Cizozemec může v ČR nabývat nemovitosti pouze v případech vymezených v § 17 devizového zákona a není možné jakkoli tento výčet rozšiřovat. Až do 31. 12. 2001 mohli cizozemci dle § 17 devizového zákona nabývat nemovitosti v tuzemsku pouze:

- Děděním,
- Pro diplomatické zastoupení cizího státu za podmínky vzájemnosti,
- Do společného jmění manželů, za podmínky, že pouze jeden z manželů je cizozemec, nebo má-li cizozemec nabýt nemovitost od manžela, rodičů nebo prarodičů,
- Výměnou tuzemské nemovitosti, kterou vlastní, za jinou nemovitost, jejíž obvyklá cena nepřevyšuje obvyklou cenu původní nemovitosti,
- Pokud má předkupní právo z titulu podílového spoluvlastnictví nemovitosti,
- Pokud tak stanoví zvláštní zákon (například č. 403/1991 b. o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 427/1990 Sb. o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby).

Od 1. 1. 2002, kdy nabyla účinnost novela devizového zákona pod č.482/2001 Sb., byl do § 17 devizového zákona doplněn odstavec 2, na jehož základě mohou zahraniční právnické osoby, které na území ČR umístí svůj podnik nebo organizační složku svého podniku a jsou oprávněny v tuzemsku podnikat (tj. dle § 21 obchodního zákoníku jsou zapsány v českém obchodním rejstříku), volně nakupovat nemovitosti na území ČR s výjimkou zemědělské půdy a lesů.

Rozdíl oproti předchozí právní úpravě platné do 31. 12. 2001 tkví v tom, že nyní může tuzemské nemovitosti nabývat podnik či organizační složka, tak jak jsou uvedeny v §17 odst. 2 devizového zákona, které nemají samostatnou právní subjektivitu, pouze jsou oprávněny na území ČR podnikat, zatímco do 31. 12. 2001 mohli zahraniční podnikatelé nabývat nemovitosti u nás prostřednictvím společností s právní subjektivitou dle českého práva, které buďto založili, nebo do nich vstoupili. Tyto právnické osoby pak s ohledem na jejich sídlo v ČR byli devizovými tuzemci.

Speciální úpravu nabývání nemovitostí v ČR pak obsahuje zákon č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků, který v § 4 definuje, že nabyvatelem zemědělských pozemků může být pouze:

a) fyzická osoba, která je státním občanem České republiky,
b) obec,
c) právnická osoba, která je vlastníkem (spoluvlastníkem) budov nebo staveb, které patří k původní zemědělské usedlosti, nebo slouží zemědělské výrobě, a to v rozsahu pozemků bezprostředně navazujících na budovy, jsou-li nezbytné k jejich užívání a provozu,
d) oprávněná osoba, jejíž nárok vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z ceny pozemku stanovené podle cenového předpisu,
e) veřejná vysoká škola zajišťující vzdělávání v zemědělských nebo lesnických oborech.

Nabyvatelem lesních pozemků může pak být pouze obec nebo veřejná vysoká škola (dle písm. e). Speciální úprava dle zákona č.95/1999 Sb. nahradila problematické ustanovení § 3 zákona č. 229/1991 Sb. o půdě, ve kterém se uvádí že "půdu nelze převést do vlastnictví devizových cizozemců", když v roce 1997 Ústavní soud došel k závěru, že toto omezení se vztahuje pouze na převod zemědělské půdy dle zákona č. 229/1991 Sb. a převody zemědělské půdy mimo tento zákon jsou omezeny pouze ve smyslu devizového zákona. Nadále tedy zemědělskou a lesní půdu od státu cizozemec nabýt nemůže, ale za určitých v § 17 devizového zákona taxativně vymezených podmínek může cizozemec nabýt zemědělskou a lesní půdu v ČR v soukromoprávní sféře (tj. od fyzické nebo právnické osoby).

Autorka članku je JUDr. Lenka Šídlová. Text byl publikován v rubrice Právo časopisu stavebni-forum.cz


Název rubriky - Občanské pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.6.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky